ebook Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe - Dariusz Strzelec

Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe

Wskazując na relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym podkreśla się najczęściej, iż normy tego ostatniego zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego. Ten związek sprowadza się do stwierdzenia, że w przepisach prawa podatkowego znajdują się normy sankcjonowane, przewidujące określone wzorce postępowania, a przepisy prawa karnego skarbowego zawierają zasadniczo normy sankcjonujące. Niniejsze opracowanie omawia wybrane zagadnienia wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniami podatkowymi oraz karnoskarbowymi, a także wątpliwości jakie powstają na styku obu tych procedur, w tym np. kwestie.: wykorzystania dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym, wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszania terminów przedawnienia, wpływu rozstrzygnięć sądowych na postępowanie podatkowe. Publikacja jest przeznaczona dla pełnomocników, w tym adwokatów, radców prawnych i do radców podatkowych. Zainteresuje również sędziów i przedstawicieli organów podatkowych. „Zakreślenie wyboru tematu, celu pracy i obszarów badawczych wskazuje na to, że Autor podjął tematykę oryginalną pod względem badawczym i istotną nie tylko dla praktyki stosowania prawa, ale także istotną w aspekcie teoretycznym. Dotychczas w piśmiennictwie naukowym w Polsce można znaleźć szereg opracowań dotyczących procedury i podatkowej, i karnej skarbowej, ale nie ma monografii o takiej intelektualnej klasie, jak ta, która stanowi przedmiot recenzji”. Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz