ebook Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne - Agnieszka Filipek

Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014–2020 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, - aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, - ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. Opisuje najważniejsze wprowadzone zmiany w polityce spójności 2014–2020 dotyczą w szczególności następujących zagadnień:

1. Programowanie strategiczne,
2. Koncentracja tematyczna,
3. Warunkowość ex-ante,
4. Ramy wykonania (performance framework),
5. Zarządzanie i kontrola,
6. Duże projekty,
7. Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi,
8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),
9. Europejska Współpraca Terytorialna.

Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wersja PDF nie zawiera treści Ustawy. Zawiera komentarze do poszczególnych, części, artykułów, tytułów Rozporządzenia.