ebook Fundusze europejskie 2007-2013 - Agnieszka Filipek

Fundusze europejskie 2007-2013

Publikacja dotyczy okresu 2007–2013 i opisano w niej:

- źródła finansowania polityki spójności,

- przesłanki i cele polityki spójności,

- proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym,

- zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych,

- aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich,

- ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji.

Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uwzględnia podstawowe uproszczenia legislacyjne w porównaniu z perspektywą finansową 2000–2006.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj