ebook Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu - Mariusz Jabłoński,Michał Bernaczyk,Ryszard Balicki,Artur Ławniczak,Małgorzata Masternak-Kubiak,Anna Śledzińska-Simon,Krzysztof Wygoda,Marta Kłopocka-Jasińska,Olga Hałub-Kowalczyk,Sylwia Jarosz-Żukowska,Justyna Węgrzyn

Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Podręcznik prezentuje ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego, w szczególności: • zasady i analizę stale kształtującej się praktyki ustrojowej, • modelowe i koncepcyjne założenia i rozwiązania systemowe, • wolności i prawa jednostki, • stany nadzwyczajne, • problemy i wątpliwości związane z praktycznym tworzeniem oraz stosowaniem postanowień Konstytucji i aktów rozwijających jej postanowienia w polskim porządku prawnym. Publikacja uwzględnia orzecznictwo organów władzy sądowniczej i innych organów rozstrzygających, krajowych i międzynarodowych. Przeanalizowano również mechanizmy funkcjonowania państwa oraz tworzenia prawa uwzględniające 25-letnie obowiązywanie Konstytucji RP, z odniesieniem się do sytuacji wynikającej ze specyfiki prawodawstwa antycovidowego. Systematyka podręcznika pomaga stopniowo zdobywać i pogłębiać potrzebną wiedzę z obszaru prawa konstytucyjnego przez studentów wydziałów prawa i administracji, pomoże również usystematyzować wiedzę wszystkim zainteresowanym omawianymi zagadnieniami. Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczeni dydaktycy, autorzy wielu opracowań dotyczących różnych zagadnień z obszaru prawa konstytucyjnego, mający doświadczenie praktyczne związane z piastowaniem funkcji publicznych i wykonywaniem prawniczych zawodów zaufania publicznego.