ebook ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego - Anna Seretny,Ewa Lipińska

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

To pozycja adresowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę zawodową, oraz tych, którzy pragnęliby rozwinąć swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także do nauczycieli polonijnych.Władysław Miodunka – WSTĘP 11 OD AUTOREK 13 WPROWADZENIE 15 CZĘŚĆ I NAUCZANIE CZĘŚCI SYSTEMU JĘZYKOWEGO POLSZCZYZNY NAUCZANIE WYMOWY I INTONACJI 23 I. Fonetyka . . 23 II. Wymowa i jej znaczenie w opanowywaniu języka obcego . 28 III. Miejsca trudne 31 IV. Techniki nauczania wymowy 37 V. Podsumowanie . . 43 NAUCZANIE PISOWNI . 45 I. Alfabet 45 II. Pismo a mowa 46 III. Zasady pisowni . . 47 IV. Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego . 49 V. Techniki nauczania pisowni 55 NAUCZANIE SŁOWNICTWA . . 75 I. Słownictwo a kompetencja komunikacyjna 75 II. Kompetencja leksykalna . 76 III. Dobór materiału leksykalnego . . 80 IV. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego . . 83 V. Techniki nauczania słownictwa . 85 VI. Gęstość słownictwa . 99 VII. Słownictwo a sprawności językowe 100 VIII. Słowniki użyteczne w nauce języka polskiego jako obcego 105 IX. Repetitio est mater studiorum 110 NAUCZANIE GRAMATYKI . . 111 I. Gramatyka w nauczaniu języka obcego . 111 II. Kompetencja gramatyczna . . 112 III. Gramatyka pedagogiczna a gramatyka naukowa 113 IV. Pierwsze programy gramatyczne do nauczania języka polskiego jako obcego . . 115 V. Uwagi ogólne na temat nauczania gramatyki . . 116 VI. Techniki nauczania gramatyki 117 VII. Poprawianie błędów . 132 VIII. Podsumowanie . . 133 CZĘŚĆ II NAUCZANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ROZUMIENIE ZE SŁUCHU . 137 I. Słuchanie ze zrozumieniem . 137 II. Słyszenie a słuchanie . 137 III. Efektywność słuchania . . 138 IV. Słuchanie a mówienie 140 V. Słuchanie a czytanie . 142 VI. Sprawność rozumienia ze słuchu 143 VII. Techniki nauczania rozumienia ze słuchu . . 146 VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem . . 154 IX. Wskazówki praktyczne . . 159 X. Podstawowe zasady nauczania rozumienia ze słuchu . 161 MÓWIENIE 163 I. Komunikowanie (porozumiewanie się) . 163 II. Komunikacja werbalna . . 164 III. Komunikacja niewerbalna 165 IV. Kod mówiony a kod pisany . 168 V. Kod mówiony – kiedy i jak go uczyć? . . 172 VI. Techniki nauczania mówienia . . 177 VII. Łączenie mówienia z innymi sprawnościami . . 183 VIII. Ocena postępów w mówieniu . . 183 IX. Podstawowe zasady nauczania mówienia . . 184 NAUCZANIE CZYTANIA 185 I. Czytanie . 185 II. Akt czytania a sprawność czytania . . 187 III. Czytanie w nauczaniu języka obcego . . 188 IV. Metody nauczania języków obcych a sprawność czytania . 193 V. Materiały do nauczania czytania . 195 VI. Cele nauczania czytania w języku obcym . . 198 VII. Techniki nauczania czytania w języku obcym . . 200 VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem . 204 IX. Podsumowanie . . 226 PISANIE 227 I. Komunikacja pisemna 227 II. Dlaczego pisanie jest trudne? 228 III. Pisanie a czytanie . 230 IV. Język pisany a język mówiony . . 231 V. Język pisany – czy i jak go uczyć? 234 VI. Techniki nauczania pisania . . 245 VII. Poprawa i ocena prac . 247 CZĘŚĆ III KONTROLA WYNIKÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO TESTY JĘZYKOWE I ICH RODZAJE. KRYTERIA POPRAWNOŚCI TESTU JĘZYKOWEGO . 255 I. Wstęp . 255 II. Klasyfikacja testów 255 III. Kryteria poprawności testu . 259 IV. Ewaluacja 266 TYPY ZADAŃ TESTOWYCH W TESTOWANIU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO . . 269 I. Wstęp . 269 II. Rodzaje zadań testowych i jednostek testu . 270 III. Przykłady zadań testowych w testowaniu języka polskiego jako obcego 277 CZĘŚĆ IV ANEKS CERTYFIKATOWE EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 299 I. Certyfikacja . . 299 II. Ogólny opis umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania 301 PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE. WYBÓR . . 309 Podręczniki ogólne . . 309 Podręczniki do nauczania wymowy polskiej 310 Pomoce do nauczania ortografii . 311 Pomoce do nauczania słownictwa . . 311 Pomoce do nauczania gramatyki . 311 Pomoce do nauczania rozumienia ze słuchu 312 Pomoce do nauczania mówienia . 313 Pomoce do nauczania czytania . . 313 Pomoce do nauczania pisania 313 Zbiory testów . 314 Słowniki ogólne języka polskiego (wybór) . . 314 Słowniki specjalistyczne . 314 Słowniki ogólne dla cudzoziemców . 315 Słowniki specjalistyczne dla cudzoziemców 315 BIBLIOGRAFIA 316

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj