ebook Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji - Grzegorz Materna,Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk,Elżbieta Marciszewska,Maria Aluchna,Joanna Cygler

Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów. Swoistym bodźcem do zacieśniania relacji kooperencyjnych jest obecny kryzys - korporacje częściej nawiązują współpracę konkurencyją , uznając takie postępowanie za sposób na przetrwanie trudnych czasów. Ponieważ znaczenie kooperencji w strategiach przedsiębiorstw wzrasta, konieczne jest bliższe jej poznanie oraz wskazanie sposobów wykorzystania w działalności ponadnarodowej. W książce zaprezentowano złożoność relacji kooperencyjnych, która dotyczy form współpracy między konkurentami, poziomów występowania zjawiska, dynamiki jego kształtowania się, wzajemnego oddziaływania strumieni kooperacji i konkurencji. Dokonano analizy skomplikowanego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, które decydują się na kooperencję. Szczególną uwagę poświęcono procesom i zjawiskom towarzyszącym internacjonalizacji i globalizacji. Szczegółowo omówiono: istotę relacji kooperencyjnych, ich główne cechy, podstawowe koncepcje teoretyczne i wymiary tworzenia tych relacji w zglobalizowanym świecie, poziomy kooperencji (międzyorganizacyjną, wewnątrzorganizacyjną i między jednostkami), prawne aspekty kooperencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o ochronie konkurencji, międzynarodowe rozwiązania legislacyjne dotyczące współpracy konkurencyjnej, znaczenie kooperencji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, odmiany kooperencji wyróżnione ze względu na formę organizacyjną współpracy, kooperencję globalną w grupach kapitałowych, w tym przyczyny tworzenia grup kapitałowych jednocześnie współpracujących i rywalizujących ze sobą, obszary strumieni kooperencyjnych, relacje kooperencyjne w polskich grupach kapitałowych, kształtowanie się relacji kooperencyjnych na poziomie globalnym na przykładzie sektora lotniczego. Każdy spośród pięciu Autorów publikacji dostrzega nieco inne problemy związane z kooperencją we współczesnym świecie. Dzięki temu książka ma unikatowy, otwarty charakter. Skłania do dyskusji nad kooperencją, zachęca do poszukiwania nowych, własnych, oryginalnych poglądów na temat tego zjawiska. Inspiruje do badań nad możliwościami wykorzystania relacji kooperencyjnych w turbulentnym i globalizującym się otoczeniu.