ebook MERITUM Postępowanie cywilne. Tom I. Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające. Tom II. Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe - Izabella Gil,Elwira Marszałkowska-Krześ

MERITUM Postępowanie cywilne. Tom I. Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające. Tom II. Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe

MERITUM Postępowanie cywilne to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach wraz z zaprezentowaniem poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Opracowanie ma – zgodnie z założeniami serii - charakter wybitnie praktyczny. Dlatego też istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów prawa, linii orzeczniczej, bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się do użytecznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury. Część pierwsza to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni. Część druga zawiera kompleksowe omówienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postępowaniu i w ramach postępowań odrębnych. Część trzecia stanowi przedstawienie wszystkich rodzajów postępowania nieprocesowego. Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia. W części piątej dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych tj. postępowania klauzulowego, postępowania o wyjawienie majątku, jak też postępowania egzekucyjnego (tj. części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji). Część szósta w pogłębiony sposób zawiera omówienie zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regulacjach prawa europejskiego i międzynarodowego. W części siódmej przybliżono przepisy z zakresu mediacji i postępowania arbitrażowego. Autorami są specjaliści prawa i postępowania cywilnego, którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych. Najważniejsze nowości uwzględnione w książce: • „rewolucja” w postępowaniu nakazowym, • pozew oczywiście bezzasadny, • nadużycie prawa procesowego cywilnego, • zmiany w zakresie kompetencji referendarzy sądowych, • zmiany dotyczące właściwości sądów, • nowy dział dotyczący organizacji postępowania (tu m.in. plan rozprawy, który istotnie zmienia postępowanie dowodowe), • zmiana w warunkach formalnych dla pism procesowych (m.in. dot. uzasadnienia, wyszczególniania faktów), • wprowadzenie instytucji pozostawienia pisma bez rozpoznania, • zmiany dotyczące doręczania pism procesowych i sądowych, • nowe postępowania odrębne - postępowanie w sprawach gospodarczych („wróciło” po latach do k.p.c.) oraz postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej, • zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym, • zreformowane przepisy postępowania egzekucyjnego, • nowe prawo komornicze, • zmiany w międzynarodowym postępowaniu cywilnym, • zmiany w cywilnej procedurze międzynarodowej związane z brexitem, • omówienie procedury w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego (na podstawie Prawa kanonicznego), • szczegółowe omówienie projektowanej nowelizacji przepisów w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym (projekt ze stycznia 2021 r., druk sejmowy nr 899) - zestawienie/porównanie nowelizowanych przepisów w dotychczasowym i nowym brzmieniu (w formie tabelarycznej). Istotnymi walorami publikacji są: • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu), • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji, • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem, • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce, • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!, • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji, • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp., • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu, • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu, • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, komorników. Będzie pomocna również dla aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj