ebook Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej - Paweł Kaleta

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej

Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach członkowskich UE i odnosi do nich ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Unii Europejskiej (Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Obrachunkowego) poprzez analizę ewolucji rozwiązań prawnych w omawianym zakresie. Praca koncentruje się wokół podstawowej hipotezy, że ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Unii Europejskiej jest, prawnie rzecz biorąc, podobne systemom istniejącym w państwach członkowskich UE, z których wyrasta. Książka jest skierowana przede wszystkim do: – pracowników naukowych polskich uczelni zajmujących się polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniami społecznymi, prawem porównawczym, prawem zabezpieczenia społecznego, prawem ochrony zdrowia, prawem urzędniczym), – pracowników administracji publicznej, w tym w szczególności polskich pracowników instytucji Unii Europejskiej, – praktyków w zakresie zabezpieczenia społecznego, – studentów polskich uczelni zgłębiających prawo pracy, politykę społeczną, ubezpieczenia społeczne, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo Unii Europejskiej. Niniejsza książka jest uzupełnieniem luki badawczej w zakresie analizy prawnej i społecznej systemów zabezpieczenia społecznego w państwach UE oraz regulacji odrębnych ustalonych na ich bazie dla pracowników instytucji unijnych. Przyczynia się ona do pogłębiania wiedzy na temat ich pozycji w systemie zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w systemie chorobowym, zdrowotnym oraz emerytalnym i rentowym. Naukowym walorem tej pracy jest także uzupełnienie dotychczasowych analiz w zakresie związków i zależności między tymi systemami. Trzeba także docenić kompleksowe przedstawienie bezpośredniego wpływu regulacji koordynacyjnych na systemy krajowe oraz pracowników instytucji UE (Z recenzji prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej). Autor podjął trud wszechstronnego opracowania problematyki odmiennego ukształtowania się systemów prawnych ochrony ubezpieczeniowej niektórych grup zawodowych, a w szczególności pracowników administracji publicznej. Jest to pierwsza próba w literaturze przedmiotu tak kompleksowego omówienia tego zagadnienia (Z recenzji prof. dr hab. Inetty Jędrasik-Jankowskiej).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj