ebook Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych - Bogdan Dolnicki

Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych

W publikacji w sposób wnikliwy zaprezentowano rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii, takich jak: • inicjatywa uchwałodawcza w miastach wojewódzkich, • instrumenty upodmiotowienia społeczności lokalnych, • rola, zadania i powoływanie jednostek pomocniczych, • wzajemne relacje pomiędzy wspólnotą gminną a organami gminy, • zasady działania wspólnot samorządowych, • uprawnienia mieszkańców w zakresie tworzenia organów samorządu, • zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, • budżet partycypacyjny jako narzędzie do angażowania społeczności. Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zainteresuje również pracowników naukowych. „Na szczególną uwagę zasługuje tematyka niniejszej monografii. Niezwykle aktualna i istotna zarówno w swym wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Wyeksponowania wymaga także inspirujące i wieloaspektowe podejście Autorów do obranego tematu. Należy podkreślić, iż udało się zgromadzić zespół Autorów, którzy w sposób wnikliwy i interesujący dla czytelnika, prezentują wartościowe rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii. Problematyka niniejsza generuje szereg zagadnień szczegółowych, które zostały należycie wychwycone i w sposób pogłębiony omówione. Każdy z rozdziałów stanowi samodzielną konstrukcję zbudowaną wokół wybranego zagadnienia badawczego, a jednocześnie składają się one na przemyślaną całość, dopełniając się wzajemnie”. fragment recenzji dr hab. Magdaleny Małeckiej-Łyszczek, prof. UEK