ebook Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu - Joanna Boroń,Katarzyna Buda,Mateusz Dąbroś,Patryk Felkel,Michał Grela,Krzysztof Pacuła,Joanna Szymańska

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Na publikację składają się wybrane referaty spośród wygłoszonych podczas konferencji naukowej pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu”, która zorganizowana została przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Arbitrażu przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorzy podejmują rozważania nad współczesnym statusem zasady autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym i w prawie sądownictwa polubownego. Właściwie ze wszystkich artykułów wyłania się przekonanie, iż współczesne prawo kolizyjne jest polem ścierania się dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony dostrzegalna jest ekspansja zasady autonomii woli na obszary, w których tradycyjnie nie była ona respektowana. Z drugiej – w sferze zobowiązań umownych, gdzie zasada ta trwale wpisała się w tradycje prawa kolizyjnego, dostrzega się zjawisko przeciwne, które jest wyrazem przekonania, że kolizyjnoprawna autonomia woli stron musi podlegać pewnym ograniczeniom. Analogiczne wyzwania stają przed współczesnym prawem sądownictwa polubownego, pomimo że wyrasta ono z zasady autonomii woli i jest wyrazem jej najwyższego poszanowania. Książka będzie zapewne wartościową i użyteczną publikacją dla przedstawicieli doktryny prawa kolizyjnego i prawa sądownictwa polubownego, jak również dla praktyki prawniczej.Spis treści Joanna Boroń Wpływ ogłoszenia upadłości na moc zapisu na sąd polubowny a zasada autonomii woli w postępowaniu arbitrażowym / 7 Krzysztof Pacuła Granice swobody wyboru prawa dla zobowiązań pozaumownych na tle rozporządzenia Rzym II / 23 Mateusz Dąbroś Przepisy wymuszające swoje zastosowanie — bariera dla uwzględniania autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym? / 45 Joanna Szymańska, Patryk Felkel Forma zapisu na sąd polubowny w kontekście autonomii woli / 59 Katarzyna Buda, Michał Grela Zapis na sąd polubowny a ogólne warunki ubezpieczeń w kontekście autonomii woli / 77

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj