ebook Życie słowa – życie w słowie -

Życie słowa – życie w słowie

Tytuł niniejszej monografii wieloautorskiej: Życie słowa – życie w słowie sygnalizuje dwie – niezwykle istotne na gruncie rozważań lingwistycznych – opozycyjne perspektywy badawcze. Oba – przeciwstawne – spojrzenia na naturę języka nie tylko współistnieją, lecz także wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu możliwy jest jego holistyczny, wielowymiarowy opis. Język to żywioł, nad którym nie sposób zapanować. Można go jednak – z odpowiedniego, naukowego dystansu – obserwować, analizować, opisywać, tudzież prognozować kierunki jego rozwoju, czego dowodzi zawartość niniejszej monografii, dokumentującej dynamikę przeróżnych zjawisk językowych. Żywię nadzieję, że zgromadzone w niej artykuły, lokujące tytułowe słowo w różnych kontekstach i w obrębie rozmaitych teorii badawczych oraz poświadczające niezmierzone bogactwo polszczyzny, która nieustannie zadziwia i fascynuje, wzbudzą zainteresowanie miłośników ojczystej mowy. ( ze wstępu dr. Krzysztofa Kołatki)