ebook Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności - Joanna Wrótniak

Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności

Celem niniejszej pracy jest próba określenia zależności między zasobami psychospołecznymi a poczuciem samotności osób w podeszłym wieku przebywających w warunkach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. Niniejsza praca powstała w oparciu o badania naukowe związane z przygotowaną rozprawą doktorską, pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Kirenki. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast cztery pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań. Rozdział pierwszy poświęcony jest biologicznym, psychologicznym oraz społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugim rozdziale niniejszej pracy skoncentrowano się na problematyce samotności i jej roli w życiu starszej osoby. Treścią rozdziału trzeciego uczyniono problematykę zasobów psychospołecznych, szczególnie koncentrując uwagę na poczuciu koherencji oraz wsparciu społecznym jako podstawowych składowych osadzonych w koncepcji salutogenetycznej. W rozdziale czwartym zaprezentowano metodologię badań własnych. Trzy kolejne rozdziały pracy (piąty, szósty i siódmy) poświęcone zostały przedstawieniu i omówieniu wyników badań prowadzonych w grupie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz osób starszych przebywających pod opieką rodziny.