ebook System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71 -

System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71

Obserwacje zachodzących w skali gospodarki światowej procesów oraz oceny zdarzeń występujących na rynkach finansowych dokonywane są przez pryzmat największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego. Dominuje przekonanie, iż źródeł występujących problemów należy doszukiwać się w niesprawności działania sektora finansowego, przy czym konsekwencje odzwierciedliły się również w sferze realnej gospodarki.

Potrzeba ograniczenia niepożądanych skutków kryzysu znalazła potwierdzenie w podejmowanych przez władze monetarne decyzjach dotyczących łagodzeniu polityki pieniężnej oraz realizowanych przez rządy programach wspierania podmiotów sfery realnej. Niespotykane do tej pory rozmiary interwencji monetarnych oraz fiskalnych znajdują swoje odbicie w postaci wykorzystania różnych, często dotąd niestosowanych, instrumentów wspierania instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Krytyczna analiza przyczyn oraz objawów kryzysu w sferze pieniężnej i realnej gospodarki, a także ocena kierunków i skuteczności działań podejmowanych przez banki centralne oraz władze fiskalne są przedmiotem prezentowanych artykułów. Stawiane przez autorów opracowań tezy, formułowane wnioski oraz rekomendacje należy uznać za istotny wkład do aktualnej dyskusji, której przedmiotem są krajowe i zagraniczne doświadczenia wykorzystania finansowych instrumentów wsparcia gospodarki w warunkach kryzysu.

„Studia Ekonomiczne” nr 71 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.