ebook Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo - Mirosława Zalewska-Pawlak,Magdalena Sasin

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Publikacja (...) wpisuje się w krąg wciąż nielicznych monografii poświęconych problematyce wielowymiarowego wychowania estetycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednak w odróżnieniu od innych prac tego typu stara się połączyć teoretyczne podstawy edukacji z praktyką codzienną w rozmaitych instytucjach, np. szkołach, placówkach kulturalnych, galeriach, salach koncertowych oraz poza instytucjami, w odmiennych środowiskach o złożonej strukturze etniczno-społecznej. Cechą wyróżniającą w tego typu podejściu jest chociażby wybór badań dotyczący złożonego fenomenu kulturowego, jakim jest indywidualizm i wspólnotowość mieszczące się w koncepcjach, motywacjach i działaniach artystów, animatorów kultury i zwykłych odbiorców sztuki. Z recenzji dr hab., prof. CHAT Małgorzaty Kowalczyk-MarcjanWstęp 7 I. Indywidualizm i wspólnotowość jako atrybuty sztuki i twórczości artystycznej 11 Sławomir Sztobryn, Pochwała indywidualizmu w pluralistycznej kulturze 13 Grzegorz Sztabiński, Wspólnotowość a indywidualizm w sztuce i wychowaniu estetycznym 23 Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym 39 Justyna Żak, Ja – Ty w perspektywie wspólnoty sztuki 51 Tamara Sass, Koincydencja indywidualizmu i tradycji w kreacji artystycznej Hasiora, Kulisiewicza i Skoczylasa 61 II. Indywidualizm i wspólnotowość jako wartości edukacji estetycznej 77 Mirosława Zalewska-Pawlak, Wspólnotowość i indywidualizm w edukacji estetycznej – podstawowe założenia 79 Urszula Szuścik, Edukacja plastyczna w kontekście jednostki i grupy 91 Oleksij Karamanov, Wielokulturowy dyskurs edukacji artystycznej w przestrzeni muzealnej 103 Maria Vasylyshyn, Warsztaty muzealne jako forma edukacji międzykulturowej 113 Piotr Soszyński, Wielokulturowość w edukacji muzycznej 125 Anna Tyl, Indywidualizm a społeczne źródła stresu zawodowego nauczyciela, wynikające ze specyfiki jego pracy 135 III. Różne formy doświadczania indywidualizmu i wspólnotowości w kulturze pluralistycznej 149 Magdalena Sasin, Między indywidualizacją a wspólnotowością – środowisko słuchaczy i twórców muzyki współczesnej 151 Ewa Tomaszewska, Z ciemności do światła – taniec butoh przekraczający granice kultur 163 Monika Modrzejewska-Świgulska, Doświadczenie studiowania w Szkole Filmowej w Łodzi przez studentów pochodzących z Azji Wschodniej 179 Magdalena Pawlak, Autostylizacja jako potrzeba podkreślenia indywidualności i wspólnotowości przez współczesną młodzież 191 Mariusz Samoraj, Tolerancja i dialog w środowiskach zróżnicowanych kulturowo na przykładzie historii miasta Zelów 203 Beata Szczepańska, Estetyczno-higieniczny wymiar architektury szkolnej w II Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście różnorodności kulturowej 219 Autorzy 237

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj