ebook Prace Bałtystyczne. Tom 8 -

Prace Bałtystyczne. Tom 8

Język – Literatura – Kultura

W tomie 8 serii „Prace Bałtystyczne. Język – Literatura – Kultura” zamieszczono szesnaście artykułów (w językach: litewskim, łotewskim, angielskim, polskim) dotyczących różnych aspektów rozumienia kategorii wolności, które przeananalizowano z punktu widzenia językoznawstwa, literaturoznawstwa i badań nad kulturą Litwy oraz Łotwy. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Volume 8 of the series "Works in Baltic Studies. Language – Literature – Culture" features sixteen articles (in Lithuanian, Latvian, English and Polish) devoted to various aspects of the notion of freedom, analysed from the perspectives of Lithuanian and Latvian linguistics, literary studies and cultural studies. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).