ebook Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz - Marek Mozgawa,Marek Kulik,Leszek Wilk,Aneta Michalska-Warias,Magdalena Budyn-Kulik,Patrycja Kozłowska-Kalisz,Katarzyna Nazar

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu. Autorzy dokonali analizy przestępstw stypizowanych w kilkunastu ustawach m.in.: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o ochronie zdrowia psychicznego, o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, o wyrobach medycznych, o leczeniu niepłodności, Prawo farmaceutyczne, o kosmetykach, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o produktach biobójczych. Adresaci:W publikacji przedstawiono tematykę ustawowych znamion przestępstw we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Analiza wykroczeń przeprowadzona została w tych przypadkach, gdy było to konieczne dla zrozumienia istoty współistniejącego przestępstwa. Szczególną uwagę zwrócono również na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary.