ebook Poradnik dla służb bhp – zadania – uprawnienia – odpowiedzialność (e-book z suplementem elektronicznym) - Aleksandra Kaźmierczak

Poradnik dla służb bhp – zadania – uprawnienia – odpowiedzialność (e-book z suplementem elektronicznym)

Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsza publikacja powstała z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspomóc ich w codziennej pracy i w skutecznym wywiązywaniu się z powierzonych im obowiązków. Autorka szczegółowo omawia zadania i uprawnienia pracowników służby bhp zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie bhp, w tym m.in.: - organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym, - dbanie o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników, - przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy, występowanie do pracodawcy z wnioskiem o ukaranie pracownika, który w rażący sposób narusza przepisy bhp, - bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, - udział w postępowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy oraz obowiązek sporządzania niezbędnej dokumentacji powypadkowej, - udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Zawarte w e-booku wskazówki i informacje będą pomocne przy kontroli przez uprawnione organy kontroli warunków bhp, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej itd. – przygotowane w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań. Dodatkowo w suplemencie zamieszczono ujednolicone teksty podstawowych aktów prawnych niezbędnych w pracy służb bhp. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w e-booku).