ebook Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych - Marcin Szymkowiak

Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych

Książka nawiązuje do dynamicznie rozwijającej się na całym świecie w badaniach reprezentacyjnych oraz spisach powszechnych metody kalibracji. Podjęta tematyka stanowi próbę wypełnienia dostrzegalnej luki badawczej i jest pierwszym całościowym spojrzeniem na poruszaną w niej problematykę. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest bowiem kompleksowego opracowania poświęconego kalibracji. Ma to tym większe znaczenie, że kalibracja jako metoda estymacji będzie odgrywać w praktyce badań statystycznych coraz większą rolę. Podejście kalibracyjne przedstawiono z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń autora będących pokłosiem zastosowań tej techniki w praktyce badań statystycznych. Rozważono też możliwości wykorzystania tego podejścia w kontekście rozwoju statystyki publicznej w Polsce. Ukazano szeroki wachlarz zagadnień dotyczących kalibracji w badaniach z brakami odpowiedzi czy w spisach realizowanych metodą mieszaną. Analizie poddano także podejście funkcyjne w procesie wyznaczania wag kalibracyjnych, wspomagane modelem i w ujęciu hybrydowym. Prezentowana książka ma charakter metodologiczno-empiryczny, dotyczy zarówno teorii estymacji, jak i jej praktycznych zastosowań. W warstwie metodologicznej opisany został aktualny stan badań naukowych w obszarze kalibracji z uwzględnieniem szczegółowego przeglądu literatury, który może stanowić punkt wyjścia do rozważań dla innych autorów chcących zająć się prezentowaną problematyką. W warstwie empirycznej, korzystając z rzeczywistych danych pochodzących z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystycznych, dokonano kompleksowej oceny wag i miar jakości rozważanych estymatorów kalibracyjnych oraz ich zastosowań w rynku pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj