ebook Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce - Aleksandra Koźlak

Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce

W książce poddano weryfikacji znaczenie modernizacji systemu transportowego dla rozwoju regionów w Polsce w warunkach współczesnej gospodarki. Wpływ zmian w systemie transportowym na rozwój regionów zależy od specyfiki każdego kraju, tj. wyjściowego stanu infrastruktury, ukierunkowania inwestycji dofinansowywanych z funduszy unijnych, występujących problemów społeczno-gospodarczych oraz luki rozwojowej w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów UE. Po wejściu do Unii Europejskiej zwiększyła się dynamika rozwoju regionów w Polsce, a realizacja wielu projektów inwestycyjnych w obrębie systemu transportowego i poprawa obsługi transportowej stwarza możliwości zbadania zależności między tymi procesami. Wpływ transportu na rozwój regionów trzeba traktować szerzej niż tylko przez pryzmat rozwoju infrastruktury fizycznej. Innowacyjne i skuteczne sposoby, w jaki działalność transportowa odpowiada na wyzwania zintegrowanych, bardzo szybko zmieniających się systemów produkcji i konsumpcji, powinny skłonić do ujmowania w analizach również pozostałych elementów systemu transportowego. Postulat ten może być w pewnym stopniu spełniony przez włączenie do czynników rozwoju dostępności transportowej, która uwzględnia zarówno wyposażenie infrastrukturalne, ofertę podmiotów świadczących usługi transportowe (lub szerzej – logistyczne), jak i możliwości stworzone przez system transportowy przedsiębiorstwom i ludności.