ebook Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa narodowego państw na obszarze postradzieckim. Wymiar pozamilitarny - Jacek Zieliński

Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa narodowego państw na obszarze postradzieckim. Wymiar pozamilitarny

W monografii zaprezentowana została próba rekonstrukcji integracji państw na obszarze postradzieckim w kontekście budowy nowego systemu bezpieczeństwa narodowego państw i bezpieczeństwa regionu. Ranga podjętego zagadnienia wynika z wielkości obszaru zajmowanego przez te państwa, ale przede wszystkim z potencjału gospodarczego oraz militarnego na nim zlokalizowanego. W dotychczasowych badaniach przemian na obszarze postradzieckim korzystano z teorii racjonalnego wyboru, analizy strategicznej, teorii gier itd. Wypracowanie skutecznego poznawczo podejścia do procesów integracyjnych i dezintegracyjnych, mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego państw oraz bezpieczeństwa regionu, jest niezbędne nie tylko z naukowego, ale także pragmatycznego punktu widzenia. Istotą winno być zatem nie tyle ustalenie, co się stało i dlaczego, ile stworzenie systemu/paradygmatu przydatnego do prognozowania przyszłości. W tym względzie niezbędne jest wypracowanie metodologii, która umożliwiłaby ustalenie podstaw/przesłanek gotowości integracji lub dekompozycji komunikowania się między suwerennymi państwami, stanowiącymi wcześniej jednolity podmiot w stosunkach międzynarodowych. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie neoinstytucjonalnego podejścia do integracji regionalnej w wersji proponowanej przez francuską szkołę badań nad tym zagadnieniem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj