ebook Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym - Opracowanie zbiorowe

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

Książka ukazuje współczesne przemiany cywilizacyjne określane mianem globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politologicznym oraz społeczno-kultu­rowym. W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria „globalizacja". Zwykle rozumie się przez nią procesy za­gęszczania, a także intensyfikowania powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturowych, ideologicznych między społecz­nościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych zakresach i znajdują odzwierciedlenie w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Publikacja prezentuje aktualny stan badań nad współczesnym ładem globalnym. Ukazuje rzeczywi­stość ekonomiczne w dobie kryzysu światowego. Wskazuje na nowe jakości w wymiarze gospodarczym. Przedstawia współczesne procesy zacho­dzące zarówno w ładzie międzynarodowym, jak i państwowym. Szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień pozwala na pełne poznanie pro­cesów zachodzących we współczesnym świecie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj