ebook Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych) - Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych)

W opracowaniu nie tylko ukazano – na przykładzie indywidualnych historii życia – to, w jaki sposób splot czynników oddziałujących na jednostkę w środowisku może doprowadzić do ukształtowania się przejawianych przez nią tendencji do agresywnego zachowania, ale także wskazano obszary, które powinny stać się (zgodnie z założeniami pedagogiki społecznej) przedmiotem szczególnego zainteresowania w planowaniu oddziaływań profilaktycznych i korekcyjnych. Monografię wyróżnia podejście kompleksowe, wieloaspektowe, interdyscyplinarne w identyfikacji, kwalifikacji i interpretacji problemu agresji. Książka dostarcza usystematyzowanej wiedzy na temat skali zachowań agresywnych, ich etiologii, sposobów teoretycznego objaśniania, możliwości szacowania ryzyka występowania agresji (perspektywa pedagogiczna), a także zawiera propozycje działań profilaktycznych i interwencyjnych, ukierunkowanych na minimalizowanie możliwości pojawienia się zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz na przeciwdziałanie ich negatywnym konsekwencjom.