ebook Publiczny transport zbiorowy. Komentarz - Andrzej Wach,Błażej Kwiatek,Karol Wach

Publiczny transport zbiorowy. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regulacji w tym obszarze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich interesariuszy procesu organizowania i wykonywania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a także dla podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności na rynku przewozowym, zarówno w zakresie przewozów użyteczności publicznej, jak i komercyjnych. Poruszona została szczegółowo problematyka wykonywania przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego. Omówiono funkcjonowanie przedsiębiorców w obszarze publicznego transportu zbiorowego, wyjaśniono także kompetencje i zasady działania organów administracji publicznej w tej sferze. Komentarz omawia kwestie dotyczące m.in.: • postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnych odwołań z nim związanych; • postępowania dotyczącego wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu i ewentualnego jego cofnięcia, a w transporcie kolejowym uzyskania otwartego dostępu; • postępowania skargowego prowadzonego przez sądy administracyjne; • skarg i reklamacji, składanych przez pasażerów; • trybów i sposobów wyboru operatora. Ponadto Komentarz omawia zagadnienia związane z: • zasadami organizowania publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego i ministra właściwego ds. transportu; • trybami i sposobami wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz odpowiednim stosowaniem poszczególnych przepisów; • definicjami poszczególnych rodzajów przewozów i środków transportu; • charakterystyką podmiotów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego, również przez ich enumeratywne wskazanie; • właściwością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego i wynikających z tego tytułu praw i obowiązków; • formami współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego; • zasadami i obowiązkami związanymi z przyjmowaniem planów transportowych; • zasadami i formami udostępniania i zarządzania infrastrukturą dworcową i przystankową. Książka będzie przydatna dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także przedsiębiorców i innych podmiotów, wykonujących przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, oraz jednostek samorządu terytorialnego, będących jego organizatorami i ich pracowników. Ponadto komentarz może stanowić pomoc naukową dla studentów kierunków: prawa, ekonomii, transportu oraz logistyki.