ebook Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz - Sylwia Spurek

Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz

W publikacji szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:
• procedura "Niebieskie Karty" oraz działanie zespołów interdyscyplinarnych;
• zapewnienie dziecku ochrony przez pracownika socjalnego;
• instrumenty izolacji sprawcy od ofiary - nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się i kontaktowania oraz zakaz wstępu do określonych miejsc.

W opracowaniu omówiono także wprowadzone do porządku prawnego w 2020 r. i w 2023 r. zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ofiar, dokonane w komentowanej ustawie, a także Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o Policji, ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Regulacje te dotyczą głównie mechanizmu izolacji sprawcy od ofiary.

Autorka omawia także najnowsze zmiany legislacyjne, które objęły nie tylko zmianę nazewnictwa i wprowadziły do ustawy i jej tytułu pojęcie przemocy domowej, a także dotyczą funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i nowych grup diagnostyczno-pomocowych.

Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, jak również modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komentarz jest przeznaczony dla prokuratury, sądów, Policji, a także pracowników i pracownic socjalnych, osób wchodzących w skład gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Zainteresuje ponadto pracowników naukowych specjalizujących się w omawianej tematyce.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj