ebook Meritum Podatki 2023 - Aleksander Kaźmierski

Meritum Podatki 2023

Kupując Meritum Podatki 2023 otrzymujesz - możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie podatkowym Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo. Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe) PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):– likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;– rezygnacja z mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;– przywrócenie przez „Polski Ład 2.0” preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci;– inne korzystne rozwiązania podatkowe adresowane do osób samotnie wychowujących dzieci oraz do ich dzieci;– zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. (na podstawie regulacji „Polskiego Ładu 1.0”, a później „Polskiego Ładu 2.0” z dnia 15 czerwca 2022 r.), modyfikacje w zakresie wysokości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania;– objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nowych grup podmiotów;– skala podatkowa w 2022 r. i później (zmiany wprowadzone przez „Polski Ład 1.0”, a następnie przez „Polski Ład 2.0”);– wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);– uelastycznienie zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników w odniesieniu do tego samego podatnika;– ograniczenie zakresu stosowania i wprowadzenie dodatkowych warunków korzystania z ulgi na zabytki;– uchylenie przepisów o przejściowym ryczałcie od dochodów;– podwyższenie wysokości ulgi z tytułu przynależności do związków zawodowych,– odroczenie wprowadzenia w życie obowiązku przekazywania organom podatkowym plików: JPK_CIT i JPK_PIT;– podwyższenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego;– ulgi, preferencje podatkowe oraz zasady ustalania rezydencji podatkowej w związku z udzielaniem przez Polskę pomocy Ukraińcom-uchodźcom wojennym;– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarzeCIT (podatek dochodowy od osób prawnych):– modyfikacja i odroczenie stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego;– podatek od przerzuconych dochodów w kontekście zmian, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku;– nowe i zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) i oświadczeń płatników (WH-OSC);– zmienione przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych;– nowe i zmienione regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów kapitałowych (estońskiego CIT);– modyfikacje dotyczące przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. transakcji rajowych (zmienione progi dokumentacyjne, przypadki zniesienia obowiązku dokumentacyjnego etc.);– uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze;– konsekwencje uchylenia przez przepisy „Polskiego Ładu 2.0” regulacji dotyczących przejściowego ryczałtu od odchodówVAT (podatek od towarów i usług):– wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;– novum w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania VAT dla niektórych usług finansowych;– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;– przyznanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym w terminie 40 dni (dla podatników, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane) lub 15 dni (dla podatników, którzy zapewnili możliwość dokonywania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych);– omówienie regulacji dotyczących szczególnych przypadków zwrotu VAT;– warunki utworzenia i funkcjonowania grupy VAT – jako podatnika VAT oraz rozliczenia w grupie VAT;– umożliwienie dokonywania kwartalnych rozliczeń VAT podatnikom, którzy nie posiadają statusu małego podatnika, ale rozliczają podatek dochodowy w oparciu o estoński CIT;– omówienie założeń pakietu SLIM VAT 3Podatek od nieruchomości:– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących możliwości zakwalifikowania silosów (i niektórych innych obiektów budowlanych) dla celów podatku od nieruchomości jako budynków, a nie budowli;– znaczny wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;– wyjaśnienie, jakie okoliczności mogą sprawiać, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą nie przesądzać w ostateczny sposób o kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych (wyrok NSA z 2022 r.)Podatek od spadków i darowizn:– przytoczenie i komentarz do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (z 2022 r.) dotyczących podatku od spadków i darowizn;– podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatekKontrola podatnika:– nowe zadania w zakresie kontroli celno-skarbowej nałożone przez ustawodawcę na Krajową Administrację Skarbową;– omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego – odnoszących się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowejKontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych:– wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nowej instytucji procesowej umożliwiającej badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;– uprawnienie adresata do doręczenia mu pism – na jego wniosek – na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i związane z tym zmiany przepisów w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowychMERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem. Zawiera:– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),– wyraźnie wyodrębnione przykłady,– sugerowane rozwiązania możliwych problemów. Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,– szczegółowy indeks rzeczowy,– numery boczne na marginesach,– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,– wzory pism i dokumentów,– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd. Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:– papier biblijny,– zakładki.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj