ebook Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów - Agnieszka Rochmińska

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, można w niej wyróżnić trzy części. W pierwszej części, na podstawie naukowej literatury polskiej i zagranicznej, przedstawiono badania nad centrami handlowymi oraz nad zachowaniami nabywczymi i przestrzennymi. W drugiej części zaprezentowano etapy rozwoju łódzkich centrów handlowych, czynniki ich lokalizacji, dostępność przestrzenną oraz ofertę. Ponadto w tym fragmencie przedstawiono strukturę użytkowania terenów, typy zabudowy, potencjał ludnościowy otoczenia centrów handlowych oraz zagospodarowanie pod względem usługowym terenów przyległych. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych dokonano również wyróżnienia typów ofertowych centrów handlowych, przedstawiono obiektywną ocenę ich atrakcyjności oraz typy „pulsujących biegunów” nowoczesnej przestrzeni handlowo-usługowej. Część trzecia w dużej mierze została oparta na badaniach ankietowych, dzięki którym opracowano profile nabywcze klientów poszczególnych typów centrów handlowych, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące ich zachowania nabywcze i przestrzenne.Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Część I. Centra handlowe oraz zachowania nabywcze i przestrzenne w badaniach naukowych 1.1. Centra handlowe w badaniach naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Centra handlowe – problemy definicyjne i klasyfikacyjne. . . . 25 1.3. Lokalizacje centrów handlowych i ich konsekwencje . . . . . . . 36 1.4. Atrakcyjność centrum handlowego jako produktu . . . . . . . . . . 53 1.5. Konsument, nabywca, klient, użytkownik – trudności definicyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.6. Badania nad zachowaniami nabywczymi i przestrzennymi . . . 72 Część II. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych i ich otoczenia 2.1. Geneza i etapy rozwoju centrów handlowych . . . . . . . . . . . . . . 95 2.2. Lokalizacja oraz dostępność przestrzenna centrów handlowych w Łodzi 107 2.3. Oferta łódzkich centrów handlowych 121 2.3.1. Atrakcyjność oferty centrum handlowego – wymiar materialny i niematerialny 121 2.3.2. Struktura oferty handlowej 124 2.3.3. Pozostała działalność usługowa oraz kulturalno-rozrywkowa 136 2.4. Zagospodarowanie otoczenia łódzkich centrów handlowych. . . 144 2.4.1. Podstawowy obszar handlowy 144 2.4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 150 2.4.3. Typy zabudowy 154 2.4.4. Potencjał ludnościowy 171 2.4.5. Oferta usługowa terenów przyległych 175 2.5. Typy centrów handlowych oraz ich otoczenia 188 Część III. Profile nabywcze oraz zachowania nabywcze i przestrzenne klientów łódzkich centrów handlowych 3.1. Technika badań 195 3.2. Łódzkie centra handlowe w oczach ich klientów 200 3.2.1. Charakterystyka demograficzno-społeczna i ekonomiczna klientów 200 3.2.2. Postrzeganie czynności zakupów w zależności od miejsca ich dokonywania 203 3.2.3. Tygodniowy i dobowy cykl życia centrum handlowego 212 3.2.4. Korzystanie z oferty centrów handlowych 216 3.2.5. Postrzeganie łódzkich centrów handlowych i ich lokalizacji 220 3.3. Profile klientów i ich zachowania nabywcze w zależności od typu centrum handlowego 227 3.3.1. Profile klientów 227 3.3.2. Zachowania nabywcze 233 3.4. Zasięg oddziaływania centrów handlowych oraz zachowania przestrzenne ich klientów 250 3.4.1. Zasięg oddziaływania 250 3.4.2. Zachowania przestrzenne klientów 264 Zakończenie 279 Bibliografia 287 Alfabetyczny spis rysunków 301 Alfabetyczny spis tabel 307

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj