ebook Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu -

Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu

Ze względu na kluczowe znaczenie wartości w życiu społecznym badania nad nimi należy zaliczyć do rangi podstawowych, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmiemy, jak w niniejszym opracowaniu, opisową, a nie – często stosowaną – normatywną wykładnię kategorii wartości (z wyjątkiem tych jego części, gdzie explicite promowane są określone rozstrzygnięcia aksjologiczne w imię postulowanych programów). Celem niniejszej monografii jest charakterystyka systemu wartości i jego pochodnych behawioralnych, określonych mianem „kultury młodości”, na podstawie analizy teoretycznej oraz wyników badań empirycznych. Monografia składa się z trzech rozdziałów.Wstęp 7 Rozdział I. KULTURA MŁODOŚCI, CZYLI NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT 11 1. Kultura młodości – przyczynek do genezy 12 2. Koniec historii ideologicznych sporów? 22 3. Ideologia w cieniu racjonalizacji świata życia 25 4. Aksjologia ukrytej ideologii społeczeństwa ponowoczesnego 29 5. Reaktywacja nomadów 54 6. Implozja czasu 59 7. Między laicyzacją a religią sprywatyzowaną 63 8. Rodzina: od systemowej wspólnoty do zatomizowanego konglomeratu 78 9. Mass media: władza utajona 84 10. Koniec kapitalizmu zamiast końca historii? 90 Rozdział II. WARTOŚCI W ŚWIECIE CZŁOWIEKA 92 1. Człowiek czyli kto? 92 2. Historyczne próby refleksji nad problemtyką wartości 100 2.1. Starożytność 100 2.2. Średniowiecze 107 2.3. Nowożytność 110 2.4. Współczesność 121 3. Zarys metodologii aksjologii 130 4. Rola aksjologii w życiu człowieka 137 5. Podział i hierarchia wartości wykorzystanych w badaniach 143 Rozdział III. PREFERENCJE AKSJOLOGICZNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Z PERSPEKTYWY PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 147 1. Przebieg badań i charakterystyka próby 147 2. Wartości w życiu studentów na początku V roku studiów 151 3. Zmiany w bliższym otoczeniu studentów 179 4. Przyczyny zmian wartości 183 5. Wnioski 194 ZAKOŃCZENIE 201 ZAŁĄCZNIK 207 BIBLIOGRAFIA 213 SPIS RYSUNKÓW 231 SPIS TABEL 233 INFORMACJA O AUTORACH 235

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj