ebook Ze współczesnych badań nad historią literatury, Bydgoskie Studia Literaturoznawcze, tom 1 -

Ze współczesnych badań nad historią literatury, Bydgoskie Studia Literaturoznawcze, tom 1

Zbiór artykułów zatytułowany Ze współczesnych badań nad historią literatury jest pierwszym tomem publikacji z serii Bydgoskich Studiów Literaturoznawczych i stanowi przegląd aktualnych zainteresowań naukowych polonistów i rusycystów naszego uniwersytetu, skoncentrowanych wokół historii literatury. Z jednej strony zebrane w nim teksty wskazują na odmienność ich autorów, różnorodność tematyczną. Z drugiej zaś dają wyraz jedności bydgoskiego środowiska akademickiego. W prezentacji poszczególnych artykułów zastosowano układ chronologiczny, uwzględniający lata życia omawianych twórców, a w przypadku postaci żyjących obecnie – kolejność publikacji omawianych tekstów literackich. Zamieszczone w tomie artykuły rozwijają dyskursywną wrażliwość, a ich różnorodność jest świadectwem umiejętności posługiwania się wieloma językami naukowego opisu nie tylko samego tekstu literackiego, ale także zjawisk i wybranych okresów procesu historycznoliterackiego. Stanowią również przykład aktualnych badań literaturoznawczych ukierunkowanych na ciągłe przekraczanie swoich granic i włączanie do obszarów eksploracji innych dyscyplin: filozofii, socjologii, psychologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, czy też historii, co pozwala zaliczyć je do szeroko rozumianej humanistyki.