ebook Zarządzenie zastępcze wojewody - Katarzyna Borówka

Zarządzenie zastępcze wojewody

Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytucją: geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego; uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody; wyodrębnienie konstrukcji prawnej zarządzenia zastępczego, w tym w szczególności ustalenie charakteru i skutków prawnych zastosowania instytucji; odpowiedzialność wojewody za realizację kompetencji nadzorczych; sądowa kontrola zarządzenia zastępczego. W obowiązującym stanie prawnym przedmiotem zarządzenia zastępczego wojewody może być: stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta; odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w jednostkach samorządu terytorialnego lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym; odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w związku metropolitalnym lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym przez to zrzeszenie; sporządzenie lub zmiana planu miejscowego; wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopalin lub kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium; nadanie nazwy ulicy, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej. Adresaci:Książka przeznaczona jest m.in. dla pracowników urzędów wojewódzkich, a także pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych. Dodatkowo książka stanowi przydatne narzędzie pracy dla sędziów sądów administracyjnych oraz profesjonalnych pełnomocników. Może także zainteresować przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.