ebook Zarządzanie Strategiczne - Izabela Rącka,Zbyszko Szmaj

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie strategiczne jest podręcznikiem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów licencjackich i magisterskich, ale także podyplomowych. Z podręcznika korzystać mogą z powodzeniem właści-ciele małych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, nieposia-dający menedżerskiego przygotowania, a także menedżerowie. Opracowa-nie wyposaża czytelników w koncepcje, ramy i techniki potrzebne do po-dejmowania efektywniejszych decyzji strategicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj