ebook Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach - Maciej Szafrański

Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach

Rozprawy Nr 526

Przedmiotem rozprawy jest przyspieszanie (akceleracja) tworzenia zasobów wiedzy, w tym umiejętności, stanowiące konsekwencję działań na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Obiektem zainteresowań autora są działania w przedsiębiorstwach oraz podmioty tych działań, czyli ludzie lub zespoły ludzi. W rozdziale pierwszym dokonano syntetycznego przeglądu prezentowanych w literaturze poglądów na temat wiedzy w ujęciu ogólnym. Wprowadzono pojęcie wiedzy w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano temat zarządzania wiedzą, zawężając go do poziomu przedsiębiorstw. Dokonano rozróżnienia wiedzy w przedsiębiorstwie na wiedzę-zasób i wiedzę-produkt, a jednocześnie przedstawiono proces przemiany wiedzy z zasobu w produkt (lub w składową produktu). Skupiając się na wiedzy jako zasobie, wskazano główne obszary działań podejmowanych obecnie w przedsiębiorstwach w procesie zarządzania wiedzą postrzeganą jako zasób. W rozdziale drugim zaprezentowano model zarządzania akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, opisując jego składowe. Po wstępnej prezentacji modelu przedstawiono podstawowe kategorie, na których opiera się zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, oraz scharakteryzowano jej przesłanki. Dostrzegając jej procesowy charakter, zaproponowano systematykę procesów akceleracji tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach. W trakcie przygotowywania rozprawy autor prowadził pilotażowe badania, które dotyczyły wstępnego zdiagnozowania wybranych problemów zarządzania akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w podmiotach gospodarczych. Niektóre wyniki tych badań zaprezentowano w podrozdziale 2.5. Potwierdzono istotność problematyki poruszanej w rozprawie, a jednocześnie zaproponowano wstępny model badania zjawiska, jakim jest dotychczas nieidentyfikowane w przedsiębiorstwach w ujęciu systemowym zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy. W dalszej części rozdziału zaproponowano model referencyjny tego procesu. W rozdziale trzecim dokonano weryfikacji modelu. W tym celu po jego implementacji zaprezentowano proces opracowania przykładowego systemu, którego wykorzystanie może być pomocne w zarządzaniu akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach. Jest to „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania (WSMiP) dostępu do zasobów wiedzy na regionalnym rynku pracy”. Przedstawiono etapy tworzenia systemu ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych badań. Istotne jest, że WSMiP po zaprojektowaniu oraz walidacji został wdrożony i funkcjonuje w Wielkopolsce od początku 2013 roku. Omówiono także perspektywy jego wykorzystania na szerszą skalę. Rozprawa kończy się podsumowaniem, w którym nawiązano do tez sformułowanych we wstępie, przedstawiono osiągnięte rezultaty oraz zaprezentowano kolejne problemy badawcze i zaproponowano organizację prac na rzecz ich rozwiązywania