ebook Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna - Marcin Całbecki

Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna

Książka „Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna jest próbą takiego ujęcia wybranych dzieł współczesnej literatury polskiej, aby kluczowym zagadnieniem dochodzącym do głosu w rozprawie był problem tożsamości środkowoeuropejskiej. Choć jest to projekt przez wielu uważany za wątpliwy, to w oparciu o dzieła Wittlina, Miłosza, Zagajewskiego, Herberta, Stryjkowskiego i Stasiuka dają się zauważyć projekty identyfikacyjne wskazujące na pewną typowość i współtworzące tym samym spójny dyskurs poświęcony środkowoeuropejskiej identyfikacji. Zasadniczą tezą pracy jest przekonanie o pośredniczącym charakterze tej przestrzeni umiejscowionej w polu oddziaływań dwu wielkich tradycji europejskich: Zachodu i Wschodu.
Całość dzieli się na dwie części – z jednej strony zwraca się uwagę na kluczowe zagadnienie poetyckiej werbalizacji własnej tożsamości i w niej doszukać się można pewnej typowej formuły dla nazywania własnego położenia w porządku geograficznym, z drugiej zaś podjęta zostaje próba wskazania cech dystynktywnych środkowoeuropejskiego projektu kulturowego. Problem tożsamości środkowoeuropejskiej tym sposobem uznany zostaje w rozprawie za jeden z ważniejszych wątków dyskursu literackiego w piśmiennictwie polskim XX wieku.