ebook Wybrane zagadnienia jakości kształcenia na statkach szkoleniowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - Piotr Przybyłowski,Katarzyna Muszyńska

Wybrane zagadnienia jakości kształcenia na statkach szkoleniowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Monografia dotyczy problematyki jakości usługi kształcenia na statkach „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”. W części opisowej przedstawiono teoretyczne aspekty jakości, scharakteryzowano statki szkoleniowe, omówiono i opisano praktyki morskie realizowane na UMG, a także zaprezentowano proces ich organizacji. Następnie zidentyfikowano czynniki wpływające na organizację i jakość praktyk morskich na statkach szkoleniowych UMG. W części badawczej przedstawiono cel, hipotezy badawcze i organizację badań oraz ich metodykę i przesłanki. W formie graficznej i opisowej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych za pomocą metody Servqual. Badania ankietowe zrealizowano na próbie 773 studentów i uczniów odbywających praktyki na statkach „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”. Badania obejmowały pomiar poziomu oczekiwanej i otrzymanej jakości usługi szkoleniowej, jak również określenie stopnia ważkości czynników determinujących jakość kształcenia na statkach szkoleniowych z punktu widzenia praktykantów. Wyniki badań określiły obszary wymagające doskonalenia jakości praktyk morskich realizowanych na statkach UMG. W dalszej kolejności dokonano analizy działań, jakie podejmuje Uczelnia na rzecz kształtowania jakości w kontekście zidentyfikowanych wcześniej determinant. Dodatkowo przeprowadzono analizę SWOT praktyk morskich i zaproponowano kierunki doskonalenia jakości praktyk morskich. Na podstawie wykonanych badań zweryfikowano hipotezy badawcze, a także zaproponowano model graficzny, który może być przydatnym narzędziem kompleksowego systemu zarządzania jakością szkoleń praktykantów na statkach UMG.