ebook Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa - Anna Winiarczyk-Raźniak

Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa

Przedmiotem badań Autorki była dotychczas słabo rozpoznana problematyka poziomu i jakości życia mieszkańców w kontekście funkcjonowania usług w dużym mieście, w tym przypadku w regionie miejskim Krakowa. Wielowątkowość pracy i jej interdyscyplinarny charakter plasują ją na pograniczu badań geograficznych i społecznych. Książka skierowana do pracowników nauki, studentów kierunków społecznych, geografii i gospodarki przestrzennej, jak i planistów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.