ebook Wokół wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity - Artur Dobosz

Wokół wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity

W pierwszej części monografii poddano analizie wybrane problemy badawcze podejmowane przez Jerzego Kmitę, ukazując ewolucję tej problematyki. Trzy pierwsze rozdziały są skoncentrowane na zagadnieniach z zakresu logiki, a rozdział 4 jest poświęcony zagadnieniom związanym z pojmowaniem kultury jako pewnej rzeczywistości myślowej. Część druga dotyczy inspirującego wpływu społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury na metodologiczno-logiczne oraz merytoryczne rozstrzygnięcia w innych ujęciach kultury, funkcjonujących w obszarze kulturoznawstwa, antropologii czy filozofii kultury. Autor przedstawił w niej także zarys własnego ujęcia kultury, określając je mianem niezmiennika kulturowego.