ebook Umowa o świadczenie zdrowotne - Grzegorz Glanowski

Umowa o świadczenie zdrowotne

\n\nKsiążka zawiera prawnoporównawczą, systemową i dogmatyczną analizę umowy o świadczenie zdrowotne. Kontrakt ten, mimo że pozostaje jednym z najczęściej zawieranych w obrocie, dotychczas nie doczekał się swojej kodeksowej regulacji jako osobny typ umowy nazwanej. \n\n W monografii poruszono problematykę m.in.: europejskich regulacji stosunków prawa medycznego wynikających z umów, relacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do umowy o świadczenie zdrowotne, dyrektywy odpowiedniego stosowania przepisów o zleceniu oraz przepisów o rękojmi, stron, przedmiotu, sposobu, formy i miejsca zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne, swobody kontraktowania stron, obowiązków umownych stron i odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia, zagadnień procesowo-dowodowych wzbogaconych o postulaty de lege ferenda. \n\nAutor dowodzi tezy, że pomimo nawiązywania stosunków prawa medycznego na masową skalę, obrót świadczeniami zdrowotnymi wciąż nie jest transparentny, a obecny poziom prawnego uregulowania treści tych stosunków jest niesatysfakcjonujący dla ochrony interesów pacjenta. Uzasadnione pozostaje podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do znormatywizowania na gruncie kodeksu cywilnego, w obrębie części szczególnej zobowiązań, umowy o świadczenie zdrowotne jako osobnego typu umowy nazwanej będącej podstawowym źródłem prywatnoprawnego stosunku prawa medycznego. \n\nPublikacja zawiera liczne poglądy doktryny oraz aktualne tezy z orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych. \n\n Adresaci:\nKsiążka jest przeznaczona dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także personelu medycznego oraz kadry zarządzającej podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj