ebook Umowa o dożywocie w prawie polskim - Zbigniew Woźniak

Umowa o dożywocie w prawie polskim

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym. W monografii omówiono także: porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków; kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia; zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika; rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych; przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy; rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych. Adresaci:Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, a także komorników z uwagi na omówienie realizacji dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym. Adresatem opracowania są również strony umowy dożywocia.