ebook Tlallamiquiliztli inelhuayo - Crispín Martínez Rosas

Tlallamiquiliztli inelhuayo

Korzenie pamięci Tlallamiquiliztli inelhuayo to powieść w języku nahuatl autorstwa Crispína Martíneza Rosasa, rdzennego autora pochodzącego ze społeczności Nahua, zamieszkującej w stanie Veracruz w Meksyku. Bogata w opis lokalnych zwyczajów i wierzeń, przenosi nas w realia życia mieszkańców małej, rdzennej wioski zaangażowanych w spór o ziemię, który został wywołany przez wspierane przez Kościół i rząd siły paramilitarne w latach siedemdziesiątych XX wieku. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Roots of memory Tlallamiquiliztli inelhuayo is a novel in the Nahuatl language written by Crispín Martínez Rosas, an Indigenous author from a Nahua community in the Mexican state of Veracruz. Enriched with descriptions of local customs and beliefs, it immerses us in the reality of the inhabitants of a small, Native village engaged in a dispute over land with Church and government-backed paramilitary forces in the 1970s. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Tlallamiquiliztli inelhuayo ce xochitlapohualiztli ica nahuatl tlen quiihcuiloh Crispín Martínez Rosas. Ya ce macehualli xochitlahcuilohquetl tlen ehua pan chinanco tlen Veracruz, Mexihcotlalli. Iamox quinechicoa ixtlamatiliztli tlen campeca huan tlallamiquiztli tlen oncah pan chicancomeh, techcalaquia pan ce nemiliztli tlen ce cuecuetztzin chinanco tlen campa ni macehualmeh quintotocah campa mochantlalihtoqueh, pampa tlen tlahuel tominpiyah huan ica inintlapalehuiliz totahtzitzin, tzoncotomeh huan huei tlanahuatihquetl tlen 1970 quinchololtiah macehualmeh tlen ni chinanco. ********* Crispín Martínez Rosas – urodził się we wsi Chicontepec w meksykańskim stanie Veracruz 25 października 1977 roku. W dzieciństwie mieszkał z rodzicami w wiosce Guayalejo w gminie Pánuco w stanie Veracruz. Chodził tam do szkoły podstawowej i średniej, a następnie studiował w technikum rolniczym nr 136 w San Sebastián, Tantoyuca, Veracruz. W 2002 roku rozpoczął pracę w stacji radiowej XECARH „La Voz del Pueblo Hñahñu” w Cardonal Hidalgo i pracuje tam do dziś. W 2015 roku rozpoczął studia licencjackie w zakresie Rozwoju społeczności na UNADM (Universidad Abierta y a Distancia de México), które ukończył w 2019 roku. Gra również na gitarze i komponuje piosenki w języku nahuatl, występując pod imieniem Crismar. --------- Crispín Martínez Rosas – was born in a village in Chicontepec, Veracruz, Mexico on October 25, 1977. When he was small, his parents lived in the village of Guayalejo, in the municipality of Pánuco, Veracruz, and there he grew up. He went to elementary and secondary school in his hometown, and then he studied at the High School for the Study of Agricultural Science no. 136 in San Sebastián, Tantoyuca, Veracruz. In 2002 he began to work at the radio station XECARH “La Voz del Pueblo Hñahñu” in Cardonal, Hidalgo, and continues to work there. In 2015 he began his undergraduate education in Community Development at the UNADM (Universidad Abierta y a Distancia de México), concluding his studies in 2019. He also plays the guitar and composes songs in Nahuatl. As a performer, he is known as Crismar. --------- Crispín Martínez Rosas – tlacatqui pan ce pilaltepetzin tlen Chicontepec, Veracruz pan cempohualli huan macuilli tonatiuh, metztli octubre, 1977 xihuitl. Quemman eliyaya cuecuetztzin itatahhuan mochantihqueh pan pilaltepetzin Guayalejo, municipio de Pánuco, Veracruz, huan nopayoh mozcaltih. Momachtih primaria huan secundaria pan ialtepeuh, teipan momachtih pan CBTa 136 tlen San Sebastián, Tantoyuca, Veracruz. Pan xihuitl 2002 peuhqui tequiti pan huehcatepoztlanohnotzaloni XECARH “La Voz del Pueblo Hñahñu” tlen Cardonal, Hidalgo, huan nopayoh nocca tequiti. Pan 2015 peuhqui momachtia Licenciatura en Desarrollo Comunitario pan huei caltlamachtiloyan UNADM (Universidad Abierta y a Distancia de México) huan quitlamih itlamachtiliz pan 2019. Nouhquiya tlatzotzona huan quiihcuiloa huicaliztli ica nahuatl. Pan tlatzotzontli motocaxtia Crismar.