ebook Szkoła wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej - Urszula Tyluś

Szkoła wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej

Odmienne, a niekiedy kontrastowe warunki życia dzieci w rodzinie widoczne są w rzeczywistości społecznej. Oznacza to, że nie każde dziecko doświadcza w rodzinie pozytywnych sytuacji życiowych, które korzystnie wpływają na proces jego rozwoju, kształtując hierarchię wartości, stosunek do samego siebie i otaczającej rzeczywistości. Niedogodne warunki dorastania dzieci widoczne są w rodzinach dysfunkcyjnych. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom może odbywać się poprzez rzetelne realizowanie wytyczonych celów i zadań szkoły. Koncentrują się one na podstawowych obszarach pracy szkoły: dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kompensacyjnej. Monografia zakłada poznanie warunków pracy szkoły, organizowanych z myślą o uczniach z rodzin dysfunkcyjnych, które mogą wywierać pozytywny wpływ na pomyślny ich rozwój i szanse życiowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj