Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące wyceny nieruchomości, autorzy podjęli próbę przedstawienia metodyki szacowania wartości rynkowej nieruchomości przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów wyceny (MSW), powszechnych krajowych zasad wyceny (PKZW) oraz przy uwzględnieniu najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie. Wskazano na praktyczne wykorzystanie modelu Gaussa-Markowa do estymacji wartości rynkowej nieruchomości, ale przy uwzględnieniu wag wiarygodności informacji z rozważanego rynku nieruchomości. Zawarte w monografii rozważania teoretyczne i przykłady praktyczne zastosowania modelu Gaussa-Markowa do szacowania rynkowej wartości nieruchomości zabudowanej przy wykorzystaniu parametrów z podejścia kosztowego powinny być przyczynkiem do modyfikacji powszechnych krajowych zasad wyceny w naszym kraju.