ebook Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce - Bartosz Makowicz,Dominik Lubasz,Witold Chomiczewski,Bartosz Jagura,Marcin Ciemiński,Karol Rajewski,Katarzyna Dulewicz,Piotr Janecki,Magdalena Gertig,Janusz Januszkiewicz,Oskar Filipowski,Monika Diehl,Paweł Pogorzelski,Anna Tomiczek,Joanna Stolarek,Piotr Welenc,Jacek Zdziarstek,Tomasz Sancewicz,Paweł Ryszawa

Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce

\n\n \n\n \n\nTworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku. \n\nZagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity. \n\nNa książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami. \n\n W publikacji znajdziesz m.in.: ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity; przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems: od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance, poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych, po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji; omówienie wybranych ryzyk compliance: zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji, compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems, compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości. \n\n Książka stanowi cenną pomoc m.in. w: świadczeniu doradztwa w obszarze compliance; zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty; zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance. \n\n Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym: dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD); europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych; projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym; wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach. \n\n Adresaci:\nKsiążka to kompendium niezbędne w pracy każdego oficera compliance, doradcy oraz innych reprezentantów sektora przedsiębiorstw. Publikacja przeznaczona jest także dla menedżerów wszystkich szczebli, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj