ebook System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 3 i 4 - Maciej Rogalski,Piotr Hofmański,Paweł Wiliński,Barbara Janusz-Pohl,Hanna Paluszkiewicz,Andrzej Sakowicz,Jerzy Skorupka,Dobrosława Szumiło-Kulczycka,Kazimierz Zgryzek,Łukasz Cora,Arkadiusz Lach,Marcin Adamczyk,Dagmara Gruszecka,Krzysztof Woźniewski,Tadeusz Widła,Karolina Kremens,Michał Błoński,Anna Drozd,Radosław Koper,Michał Kurowski,Marcin Żak,Piotr Karlik,Jerzy Kasprzak,Martyna Kusak,Monika Klejnowska,Artur Kowalczyk,Ryszard Jaworski,Dorota Czerwińska,Małgorzata Żbikowska,Krzysztof Nowicki,Dominika Czerniak

System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 3 i 4

Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Liczne polemiki wywołuje kwestia dopuszczalności dowodów i numerus clausus środków dowodowych. Obecnie debata skupia się wokół dowodów nielegalnych oraz dopuszczalności wprowadzenia ich do procesu karnego i oceny, a także możliwości autonomicznej oceny czynności dowodowych przez pryzmat ich prawidłowości i proporcjonalności. Zagadnienia dowodowe stanowią jednocześnie materię o niezwykle istotnym znaczeniu dla praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nie będzie przesadne powiedzenie, że istotnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem organów ścigania jest zbieranie informacji i dowodów, a zadaniem sądu ich ocena. Dowody stanowią podstawę podjęcia każdej czynności procesowej i mają decydujące znaczenia dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu. Z wprowadzenia Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają się cztery woluminy. Części trzecia i czwarta poświęcone są formalnemu prawu dowodowemu i obejmują zasady postępowania dowodowego oraz samo postępowanie dowodowe. Tom ósmy to rezultat pracy czterdziestu sześciu autorów pochodzących ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w kraju. Opracowanie cechuje wysoki poziom naukowy z bogatą bazą źródłową, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj