ebook Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - Wojciech Hasik,Bartłomiej Nita

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. „Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”. Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach: Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF Sprawozdawczość sytuacji finansowej Sprawozdawczość wyników (dokonań) Sprawozdawczość jednostek powiązanych Sprawozdawczość w różnych branżach Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak: harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej; korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów; wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy; przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16; ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych; wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy; wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach; kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń; pierwsze zastosowanie MSSF 9; wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych; ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat: krótkoterminowych świadczeń pracowniczych, innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy; ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia; ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych; alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15; moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki; prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej; identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych; ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej; płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję; prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję; prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; połączenia jednostek gospodarczych; metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania; metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym; wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli; wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych; zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej; utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia; leasing w sprawozdaniu finansowym; ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku; wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym; korekty i ujawnienia błędów; podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF; dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF; waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych; sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia; identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego; ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy. W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek. Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości: dyrektorów finansowych spółek giełdowych, biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku, osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz doświadczonych wykładowców akademickich. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj