ebook Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej - Iwona Pawlas

Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pozycji Polski na tle pozostałych krajów tworzących Unię Europejską ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarczego. W pierwszym rozdziale omówiono teoretyczne aspekty rozwoju. W drugim rozdziale przedstawiono rozwój tendencji kryzysowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2009 oraz przeanalizowano sytuację gospodarczą w tych krajach do końca 2012 r. W trzecim rozdziale zaprezentowano istotę wielowymiarowej analizy porównawczej oraz przebieg i możliwości zastosowania metod taksonomicznych. Czwarty rozdział pracy ma charakter analityczny. W piątym rozdziale zbadano handel zagraniczny Polski jako czynnik rozwoju polskiej gospodarki. Przeanalizowano wielkość, dynamikę oraz strukturę towarową polskiego handlu z Unią Europejską. W szóstym rozdziale przeprowadzono analizę poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów UE-27, wykorzystując w tym celu dostępne wskaźniki obrazujące m.in. nakłady na działalność badawczorozwojową, zaangażowane podmioty, efekty pośrednie i bezpośrednie działalności innowacyjnej oraz syntetyczny indeks innowacyjności.