ebook Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia - Tomasz Hetmański

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia

Cel badań stanowi zilustrowanie różnic między samcami a samicami gołębia miejskiego, które mogą być związane z konfliktem płci. W pracy przedstawione zostały główne komponenty interakcji pomiędzy płciami, zarówno w cechach dymorficznych, jak i przede wszystkim w zachowaniu socjalnym oraz opiece nad potomstwem. Gołębia miejskiego zalicza się do gatunków monogamicznych, u których z powodu oburodzicielskiej opieki nad potomstwem kontrast pomiędzy płciami nie jest tak silny, jak w innych systemach rozrodczych, np. poligynii (Williams 1975). W związku z tym można oczekiwać, że zarówno w rozwoju embrionalnym, postembrionalnym, jak i u form dorosłych obie płcie nie powinny się znacznie różnić. Celem tej pracy jest ustalenie, czy ewentualne różnice w cechach dymorficznych pojawiają się już na poziomie jaj, z których klują się samce i samice. Jeśli takie różnice wystąpią, oznaczałoby to, że samica w różny sposób inwestuje w płeć swojego potomstwa. Natomiast jeśli takich różnic nie ma, to pojawia się pytanie, kiedy one zaznaczają się w rozwoju postembrionalnym i jak wyglądają ostatecznie u form dorosłych. Anizogamia u zwierząt prowadzi również do odmiennych zachowań pomiędzy samcami a samicami, np. podczas opieki nad potomstwem. Monogamia gołębia miejskiego pozwala przypuszczać, że wśród pary rodzicielskiej istnieje kooperacja, z silnym podziałem roli podczas opieki nad lęgiem. (Fragment Wstępu)