ebook Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki - Agata Gemzik-Salwach

Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki

Finansjalizacja jest rozumiana jako wzrost znaczenia motywów finansowych, rynków finansowych oraz uczestników sceny finansowej i instytucji finansowych, które powodują konsekwencje dla gospodarki i życia społecznego. Zjawisko to stawiane jest w jednym rzędzie z takimi tendencjami jak globalizacja czy liberalizacja i stanowi istotną cechę współczesnego kapitalizmu. Finansjalizacja może odgrywać korzystną rolę w funkcjonowaniu gospodarki i kształtowaniu jej elementów składowych, gdyż zwiększa potencjał finansowania jej rozwoju i wprowadza motywację do podnoszenia efektywności gospodarowania. Równocześnie jednak powoduje wiele niekorzystnych skutków, czego przykładem jest światowy kryzys finansowy z lat 2008–2011 i jego konsekwencje. W książce zostały zaprezentowane wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych przedstawiające rolę finansjalizacji w gospodarce i ocenę tej roli. Oryginalność opracowania polega na uwzględnieniu w badaniach szerokiego spektrum oddziaływania tego zjawiska, w tym również jego roli w kształtowaniu sytuacji gospodarstw domowych i zachowań społecznych.