ebook Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0 - Anna Horzela,Edyta Gołąb-Andrzejak,Ewa Salecka,Anna Tomaszuk

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

Niniejsze opracowanie rozpoczyna wprowadzenie Czytelnika w problematykę czwartej rewolucji przemysłowej wraz z przedstawieniem jej najistotniejszych zagadnień. Podjęte rozważania rozpoczęto od prezentacji genezy Industry 4.0 w celu umożliwienia lepszego zrozumienia zawartej w kolejnej części idei prezentowanej tematyki. Rozdział pierwszy kończy próba wykazania, czy i jak szeroko koncepcja Industry 4.0 jest znana polskim przedsiębiorcom. Systematyzacja wiedzy dotyczącej kapitału relacyjnego oraz kapitału społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania zależności pomiędzy nimi, stanowi cel kolejnej części niniejszego opracowania. Problematykę budowania relacji poprzez zaangażowanie (Customer Engagement – CE) podjęto w kolejnym rozdziale. Opracowanie kończy prezentacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniająca zarządzanie relacjami z otoczeniem uniwersytetu czwartej generacji. W części tej opisano ewolucję uniwersytetu, analizując jego generacje, modele oraz tradycje. Ponadto przytoczono definicje społecznej odpowiedzialności w kontekście biznesowym i akademickim. Tematyka podjęta w niniejszym opracowaniu jest niezmiennie aktualna, tak jak relacje, na bazie których budowane są relacje międzyorganizacyjne. Ich rola i znaczenie w dobie Industry 4.0 pozostanie nienaruszona w kolejnej fazie, o której zaczyna się już powoli mówić – Industry 5.0, nakierowanej na ludzi i ich powiązania z maszynami (ang. human-centric solution). Zmianie ulegną jedynie technologie wspierające proces nawiązywania, rozwijania i efektywnego wykorzystywania relacji w gospodarce sieciowej, np. technologie cyfrowe i platformy współpracy, pozwalające poprzez wykorzystywanie tzw. efektu synergii z jednej strony na zapobieganie marnotrawstwu, z drugiej zaś – na dostarczanie konsumentom niestandardowych produktów w pełni odpowiadającym ich oczekiwaniom i potrzebom.