ebook Regards sur l'oral et l'écrit -

Regards sur l'oral et l'écrit

Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu. Część I (językoznawcza) dotyczy specyfiki języka komunikacji elektronicznej, będącego swoistym skrzyżowaniem wersji pisanej i mówionej (neografia języka czatów internetowych, wykładniki wielojęzycznej kompetencji nadawców na facebooku, język smsów, gatunkowa specyfika petycji on line itp.). Ważne miejsce zajmują także analizy środków językowych używanych przez autorów różnych gatunków tekstów dla oddania mowy żywej (np. literackich - współczesnych i dawnych czy też komiksów) i sposobów ich tłumaczenia. Część II (glottodydaktyczna) obejmuje tematy związane z uczeniem się i nauczaniem języka obcego w jego komunikacyjnej funkcji realizowanej w formie ustnej lub pisemnej. Zwraca się w nich uwagę na złożoność obu ujęć zarówno od strony teoretycznej jak i badawczej, co znalazło wyraz w szerokim spektrum poruszanych kwestii, wśród których znajdują się podejście zadaniowe i jego modele komunikacji, kompetencje receptywne w odbiorze mowy, problem ewaluacji kompetencji, specyfika gramatyki mowy żywej, ekspresywność i afektywność wypowiedzi ustnych i pisemnych, uwarunkowania osobowościowe w procesie akwizycji językowej. Tom zamykają (część III) artykuły poruszające wybrane zagadnienia współczesnego językoznawstwa (np. propozycje opisu wybranych konstrukcji języka mówionego, związki wymowy z ortografią, stereotypy w dyskursie) i socjolingwistyki. ****** La distinction entre l'oral et l’écrit, aussi bien pour les linguistes que pour les spécialistes en apprentissage/enseignement des langues, est traitée comme une évidence. Pourtant, confrontée aux données de différents discours, textes et situations de communication, cette distinction s’avère plutôt fragile. Prendre en considération les implications de la différence oral/écrit, des fluctuations de la relation entre ces deux modes d’expression, des manières dont l’oral peut être recodé dans l’écrit, des formes particulières par lesquelles se manifeste «l’entre deux» dans la communication numérique semble être une proposition digne de recherches et d’analyses. Le présent ouvrage est une contribution à la réflexion autour de cette problématique organisée en deux axes disciplinaires majeures: la linguistique et la didactique des langues étrangères avec leurs champs de recherche variés étant donné la complexité du sujet qui se situe souvent au carrefour des disciplines académiques et différents domaines de la vie sociale et privée des usagers d’une langue. ****** Looks at Oral and Written This book contributes to the reflection around the problem of the distinction between the oral and the written. It is organized along two major disciplinary axes: linguistics and didactics of foreign languages, with their various fields of research, as the complexity of the subject is often at the crossroads of academic disciplines and different areas of the social and private life of language users.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj