ebook Rachunek kosztów - Janusz Świderski

Rachunek kosztów

Działanie w warunkach niepewności i ryzyka, konieczność dostosowania się do wymagań dynamicznego otoczenia powoduje, że kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w celu podejmowania właściwych decyzji posiadać odpowiednie narzędzia i instrumenty zarządzania. Do tego celu służy rachunek kosztów, stanowiący podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej. Rachunek kosztów jako istotna część rachunkowości finansowej w ujęciu tradycyjnym koncentruje się na kosztach jako podstawowym elemencie determinującym rentowność przedsiębiorstwa. Obejmuje on swoim zakresem: – pomiar i wycenę kosztów związanych z użytkowaniem czynników produkcji, – ujęcie na podstawie dokumentacji proces przekształcenia czynników produkcji w produkty pracy, – grupowanie kosztów w różnych przekrojach, – prezentacje informacji o kosztach w postaci sprawozdań. W dalszych fazach rozwoju rachunek kosztów poszerzył swój zakres zarówno jeśli chodzi o kategorie pomiaru, jak również o obszary działalności i o horyzont czasowy, objął zadania stawiane przez rachunkowość zarządczą. Rozwój rachunku kosztów spowodował powstanie nowoczesnych jego odmian, do których zalicza się m.in. rachunek kosztów w przekroju procesów gospodarczych – Activity Based Costing (ABC), rachunek kosztów docelowych (target costing), system ciągłego usprawniania – kazein costing, rachunek kosztów cyklu życia produktów. Autor podręcznika starał się poruszyć teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów zarówno tradycyjnego, jak również rozwiązania nowoczesnego. W treści podręcznika zamieszczono szereg przykładów i ich rozwiązania z poszczególnych zakresów tematycznych zastosowań rachunku kosztów. Podręcznik niniejszy przeznaczony jest na potrzeby dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych i zaocznych, studiów podyplomowych oraz osób uczestniczących w różnego rodzaju kursach a także szkoleniach tematycznie związanych z ewidencją i rozliczaniem kosztów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj