ebook Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów - Justyna Olszewska-Stompel,Marek Stompel

Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów

W książce w sposób przystępny omówiono zagadnienia dotyczące czynności zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty i zawarciem umowy o zamówienie publiczne oraz problemy, jakie z tych czynności mogą wynikać. Poszczególne specjalistyczne tematy zaprezentowane zostały w sposób przejrzysty, co sprawia, że z opracowania mogą korzystać osoby stawiające pierwsze kroki w prawie zamówień publicznych. Dla pełniejszego zrozumienia przedstawionych kwestii i zaprezentowano wyraziste przykłady obrazujące stosowanie przepisów w praktyce. W opracowaniu omówiono: formy złożenia oferty w zamówieniach publicznych, otwarcie ofert oraz omyłki w ofercie wykonawcy i sposób ich sanowania, kryteria oceny oferty oraz przesłanki jej odrzucenia, unieważnienie postępowania, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, sposób prawidłowego konstruowania umowy o zamówienie publiczne - termin jej zawarcia, granice swobody umów. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla czytelników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dla tych, dla których nadzorowanie i wykonywanie obowiązków związanych z zamówieniami publicznymi jest jedynie wycinkiem pracy, dodatkiem do różnych, często specjalistycznych zadań wykonywanych na co dzień.